Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

Поиск по статьям

Рубрики

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

2, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Статут Вялікага княства Літоўскага1566 года – важны этап прававога развіцця Беларусі
Доўнар Т. І.
доктар юрыдычных навук, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Статут Вялікага княства Літоўскага1566 года – важны этап прававога развіцця Беларусі

У сярэдзіне XVI стагоддзя ў сацыяльна-эканамічным і палітычным жыцці Вялiкага княства Лiтоўскага адбыліся значныя змены, што выклікала шляхецкую ініцыятыву «паправы» Першага Статута 1529 года. У сувязі з гэтым вялiкi князь Жыгiмонт Аўгуст у лiстападзе 1551 года, адказваючы на просьбы дэпутатаў сойма, вырашыў стварыць камiсiю, перад якой ставiлася канкрэтная задача – «сесь статут добра обачити и разважити и выразумети то, чого бы потреба была прибавити альбо убавити, альбо отменити; – то они мають достаточне
списати и на другом прышлом сойме маюць перед его королевскою милостью и теж перед их милостью паны радами и перед всими нами оказати».

3, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Наследование по завещанию в праве Древнего Рима и стран средневековой континентальной Европы
Ермолович В. И.
доцент кафедры международного экономического права Белорусского государственного экономического университета
Наследование по завещанию в праве Древнего Рима и стран средневековой континентальной Европы

В данной статье рассмотрены источники права Древнего Рима и стран средневековой континентальной Европы, которые регламентировали порядок наследования по завещанию.
Проанализирован порядок наследования по завещанию в римском частном праве и праве стран средневековой континентальной Европы, исследованы права и обязанности наследников и наследодателей.

3, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Арганізацыйна-прававыя асновы станаўлення і развіцця міліцыі ў БССР
Саракавік І. А.
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Арганізацыйна-прававыя асновы станаўлення і развіцця міліцыі ў БССР

4 сакавіка 2017 года спаўняецца сто гадоў са дня ўтварэння міліцыі Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1917 годзе грамадскі камендант г. Мінска выдаў загад аб прызначэнні служачага Усерасійскага Земскага Саюза Міхаіла Аляксандравіча Міхайлава (сапраўднае імя М.В.Фрунзе) часовым начальнікам міліцыі па ахове парадку ў горадзе.

5, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Судебные должности Великого княжества Литовского
Судебные должности Великого княжества Литовского

В статье раскрывается вопрос статуса судей, подсудков, писарей, возных, порядка их назначения, компетенции, прав и обязанностей в Великом княжестве Литовском.  Рассматривается роль Великого князя в процессе формирования и функционирования судебных органов. Акцентируется внимание на тенденциях в развитии иерархии судебных должностных лиц в XVI веке.

7, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Прававое рэгуляванне падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі ў 20-30 гады XX cтагоддзя
Саракавік І. А.
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Прававое рэгуляванне падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі ў 20-30 гады XX cтагоддзя

Артыкул прысвечаны аднаму з маладаследаваных пытанняў прававога рэгулявання падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі ў 20 – 30-я гады ХХ стагоддзя.

7, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Старейший нотариус Витебщины
Старейший нотариус Витебщины

Среди витебских нотариусов первой половины ХХ века Владимир Владимирович Климов был личностью незаурядной, хорошо известной в городе на протяжении нескольких десятилетий. Он родился в 1879 году в г. Витебске. Его отец, 29-летний помощник землемера Владимир Алексеевич Климов, скоропостижно скончался за несколько месяцев до рождения сына. Мальчика назвали в честь отца. Чтобы прокормить семью, матери пришлось стать домашней работницей у частных лиц. Владимир, еще обучаясь в средних классах витебской гимназии, стал заниматься репетиторством, внося свой скромный вклад в семейный бюджет. После окончания учебы в 1901 году он поступил на юридический факультет Петербургского университета. А после его окончания, с 1 июля 1907 года, был зачислен помощником секретаря Витебского окружного суда.

12, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Ігнат Абдзіраловіч: вопыт асэнсавання шляху развіцця Беларусі
Ігнат Абдзіраловіч: вопыт асэнсавання шляху развіцця Беларусі

У артыкуле разглядаюцца ідэі беларускага мысліцеля Ігната Абдзіраловіча (Канчэўскага) аб шляху магчымага развіцця Беларусі – паміж «дзікім капіталізмам» і «тыранічным сацыялізмам» – па шляху кааперацыі, якую ён называў «праўдзівым жыцьцёвым кірункам». І.Абдзіраловіч лічыў, што трэці шлях развіцця Беларусі абумоўлены геаграфічным становішчам яе зямель, што прымусіла наш край вагацца паміж Усходам і Захадам. Але, на думку І.Абдзіраловіча, выпадаюць такія гістарычныя перыяды, калі беларускі маятнік на значны час затрымліваецца ў ніжняй кропцы – гэта час адраджэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці.

1, 2018

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Станаўленне савецкай юрыдычнай навукі і Беларусь
Саракавік І. А.
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Станаўленне савецкай юрыдычнай навукі і Беларусь

Артыкул прысвечаны аднаму з маладаследаваных пытанняў станаўлення савецкай юрыдычнай навукі. Асвечаны погляды вядучых вучоных-юрыстаў таго часу, барацьба розных навуковых школ, уплыў палітычнага рэжыму на становішча юрыдычнай навукі ў Беларусі.

2, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Статут Вялікага княства Літоўскага1566 года – важны этап прававога развіцця Беларусі
Доўнар Т. І.
доктар юрыдычных навук, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Статут Вялікага княства Літоўскага1566 года – важны этап прававога развіцця Беларусі

У сярэдзіне XVI стагоддзя ў сацыяльна-эканамічным і палітычным жыцці Вялiкага княства Лiтоўскага адбыліся значныя змены, што выклікала шляхецкую ініцыятыву «паправы» Першага Статута 1529 года. У сувязі з гэтым вялiкi князь Жыгiмонт Аўгуст у лiстападзе 1551 года, адказваючы на просьбы дэпутатаў сойма, вырашыў стварыць камiсiю, перад якой ставiлася канкрэтная задача – «сесь статут добра обачити и разважити и выразумети то, чого бы потреба была прибавити альбо убавити, альбо отменити; – то они мають достаточне
списати и на другом прышлом сойме маюць перед его королевскою милостью и теж перед их милостью паны радами и перед всими нами оказати».

3, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Наследование по завещанию в праве Древнего Рима и стран средневековой континентальной Европы
Ермолович В. И.
доцент кафедры международного экономического права Белорусского государственного экономического университета
Наследование по завещанию в праве Древнего Рима и стран средневековой континентальной Европы

В данной статье рассмотрены источники права Древнего Рима и стран средневековой континентальной Европы, которые регламентировали порядок наследования по завещанию.
Проанализирован порядок наследования по завещанию в римском частном праве и праве стран средневековой континентальной Европы, исследованы права и обязанности наследников и наследодателей.

3, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Арганізацыйна-прававыя асновы станаўлення і развіцця міліцыі ў БССР
Саракавік І. А.
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Арганізацыйна-прававыя асновы станаўлення і развіцця міліцыі ў БССР

4 сакавіка 2017 года спаўняецца сто гадоў са дня ўтварэння міліцыі Беларусі. Менавіта ў гэты дзень у 1917 годзе грамадскі камендант г. Мінска выдаў загад аб прызначэнні служачага Усерасійскага Земскага Саюза Міхаіла Аляксандравіча Міхайлава (сапраўднае імя М.В.Фрунзе) часовым начальнікам міліцыі па ахове парадку ў горадзе.

5, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Судебные должности Великого княжества Литовского
Судебные должности Великого княжества Литовского

В статье раскрывается вопрос статуса судей, подсудков, писарей, возных, порядка их назначения, компетенции, прав и обязанностей в Великом княжестве Литовском.  Рассматривается роль Великого князя в процессе формирования и функционирования судебных органов. Акцентируется внимание на тенденциях в развитии иерархии судебных должностных лиц в XVI веке.

7, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Прававое рэгуляванне падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі ў 20-30 гады XX cтагоддзя
Саракавік І. А.
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Прававое рэгуляванне падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі ў 20-30 гады XX cтагоддзя

Артыкул прысвечаны аднаму з маладаследаваных пытанняў прававога рэгулявання падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі ў 20 – 30-я гады ХХ стагоддзя.

7, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Старейший нотариус Витебщины
Старейший нотариус Витебщины

Среди витебских нотариусов первой половины ХХ века Владимир Владимирович Климов был личностью незаурядной, хорошо известной в городе на протяжении нескольких десятилетий. Он родился в 1879 году в г. Витебске. Его отец, 29-летний помощник землемера Владимир Алексеевич Климов, скоропостижно скончался за несколько месяцев до рождения сына. Мальчика назвали в честь отца. Чтобы прокормить семью, матери пришлось стать домашней работницей у частных лиц. Владимир, еще обучаясь в средних классах витебской гимназии, стал заниматься репетиторством, внося свой скромный вклад в семейный бюджет. После окончания учебы в 1901 году он поступил на юридический факультет Петербургского университета. А после его окончания, с 1 июля 1907 года, был зачислен помощником секретаря Витебского окружного суда.

12, 2017

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Ігнат Абдзіраловіч: вопыт асэнсавання шляху развіцця Беларусі
Ігнат Абдзіраловіч: вопыт асэнсавання шляху развіцця Беларусі

У артыкуле разглядаюцца ідэі беларускага мысліцеля Ігната Абдзіраловіча (Канчэўскага) аб шляху магчымага развіцця Беларусі – паміж «дзікім капіталізмам» і «тыранічным сацыялізмам» – па шляху кааперацыі, якую ён называў «праўдзівым жыцьцёвым кірункам». І.Абдзіраловіч лічыў, што трэці шлях развіцця Беларусі абумоўлены геаграфічным становішчам яе зямель, што прымусіла наш край вагацца паміж Усходам і Захадам. Але, на думку І.Абдзіраловіча, выпадаюць такія гістарычныя перыяды, калі беларускі маятнік на значны час затрымліваецца ў ніжняй кропцы – гэта час адраджэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці.

1, 2018

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Станаўленне савецкай юрыдычнай навукі і Беларусь
Саракавік І. А.
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
Станаўленне савецкай юрыдычнай навукі і Беларусь

Артыкул прысвечаны аднаму з маладаследаваных пытанняў станаўлення савецкай юрыдычнай навукі. Асвечаны погляды вядучых вучоных-юрыстаў таго часу, барацьба розных навуковых школ, уплыў палітычнага рэжыму на становішча юрыдычнай навукі ў Беларусі.