Официальное издание Министерства юстиции Республики Беларусь

1, 2017
Наше наследие

Статут Вялікага княства Літоўскага1566 года – важны этап прававога развіцця Беларусі

Доўнар Т. І.

доктар юрыдычных навук, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

У сярэдзіне XVI стагоддзя ў сацыяльна-эканамічным і палітычным жыцці Вялiкага княства Лiтоўскага адбыліся значныя змены, што выклікала шляхецкую ініцыятыву «паправы» Першага Статута 1529 года. У сувязі з гэтым вялiкi князь Жыгiмонт Аўгуст у лiстападзе 1551 года, адказваючы на просьбы дэпутатаў сойма, вырашыў стварыць камiсiю, перад якой ставiлася канкрэтная задача – «сесь статут добра обачити и разважити и выразумети то, чого бы потреба была прибавити альбо убавити, альбо отменити; – то они мають достаточне
списати и на другом прышлом сойме маюць перед его королевскою милостью и теж перед их милостью паны радами и перед всими нами оказати».